İlgili Kişi Başvuru Formu

1.    Formun Amacı ve Kapsamı 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin talepleri için veri sorumlusuna başvurma hakkına sahiptir.

İşbu İlgili Kişi Başvuru Formu (“Başvuru Formu”, “Form”) ilgili kişi olarak, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (Bundan sonra “Şirket” veya “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.) başvurmanız ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmanız için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e (“Tebliğ”) uygun olarak hazırlanmıştır. 

5.    Başvuru Yöntemi 


Başvuru yapabilmek için öncelikle işbu Form’u doldurmanız gerekmektedir. İşbu form ile aşağıda açıklanan 4 yöntemden biriyle Şirketimize iletebilirsiniz.

Bu başvuru yöntemleri, başvuru yapan kişinin gerçek ve doğru kişi olup olmadığını tespit edebilmek 
amacıyla belirlenmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemlere göre burada yer alan başvuru yöntemleri değişebilecektir.
İlgili kişi adına üçüncü kişi tarafından başvuru yapılması halinde, üçüncü kişi işbu Form ile birlikte noterce tasdik edilmiş vekaletnameyi veya ilgili kişinin velisi veya vasisi olduğunu gösteren belgeleri başvurunun ekinde göndermesi gerekmektedir.

7.    TALEBİN SONUÇLANMASI

Başvurunuz, tarafımıza ulaştıktan sonra en geç otuz (30) gün içinde yanıtlanacaktır. Veri Sorumlusu olarak, başvurunun gerçek ilgili kişi adına yapıldığından emin olmak amacıyla sistemimize kayıtlı telefon ya da e-posta üzerinden ilgili kişi ile iletişime geçerek ilgili kişinin kimliğini doğrulayabiliriz.
Başvurunuzda eksik veya yanlış olduğu düşünülen bilgi ve belgelerin bulunması halinde, bu bilgi ve belgelerin tamamlanması ve düzeltilmesini talep edebileceğiz. Bu taleplerimiz karşılanana kadar otuz günlük cevap süresi işlemeyecektir. 

8. İLGİLİ KİŞİNİN İMZASI

İlgili kişi/yetkilendirdiği kişi olarak, KVKK uyarınca kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin başvuru yapmaktayım. Bu kapsamda işbu Başvuru Formu dâhil ilettiğim tüm bilgi ve belgelerin başvurumun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla gerekli olduğunu, doğru, eksiksiz, güncel ve tarafıma/vekili olduğum ilgili kişiye ait olduğunu, bilgilerin doğru veya güncel olmaması sebebiyle oluşan gecikme veya hatalardan Veri Sorumlusu’nun sorumlu olmadığını kabul ve beyan ederim.

Başvuruda Bulunan İlgili kişi / Yetkilendirdiği Kişi
Adı Soyadı        :
Başvuru Tarihi    :
İmzası        :


Uyarı:

İşbu Başvuru Formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili talebinize doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi amacıyla tanzim edilmiştir. İşbu Başvuru Formu ile Şirketimize iletmiş olduğunuz talebinize ilişkin olarak, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması maksadıyla, kimlik doğrulama ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı, pasaport sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.